Oceňování a znalecké posudky

 1. Tržní oceňování podniků
 2. Oceňování movitých a nemovitých věcí
 3. Oceňování nehmotného majetku
 4. Oceňování finančního majetku
 5. Oceňování vkladů do společnosti a čistého obchodního majetku
 6. Oceňování privátních zdravotnických praxí
 7. Zpracování znaleckých posudků v oborech
  • Ekonomika – odvětví ceny a odhady se specializací podniky
  • Ekonomika – odvětví účetní evidence, specializace účetnictví
 8. Zpracování znaleckých posudků a ocenění v následujících oblastech
  • oceňování nehmotného majetku a majetkových práv
  • oceňování čistého obchodního jmění společnosti
  • oceňování pohledávek a závazků
  • oceňování nepeněžitých vkladů
  • oceňování cenných papírů (akcií, dluhopisů, směnek)
  • oceňování portfolií cenných papírů v majetku společnosti
  • stanovení tržní hodnoty podniku
  • oceňování a odhady souborů hmotného a nehmotného majetku
  • stanovení ceny obvyklé při prodeji mezi ekonomicky, nebo personálně spojenými osobami dle § 23 odst. 7 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění
  • oceňování majetkových podstat pro účel likvidace, konkursu, vyrovnání a insolvenčního řízení
  • oceňování majetku a závazků společností
  • oceňování podílů v obchodních společnostech a účastí v družstvech
  • oceňování majetku sdružení a podílu člena sdružení
 9. Komplexní zpracování projektů při přeměnách společností ( fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy ) podle zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev
  • zajištění veškerých podkladů pro různé formy přeměn společnosti podle zákona č. 125/2008 Sb., po ekonomické,právní a organizační stránce a posouzení příslušného projektu s vypracováním znalecké zprávy

Certifikáty a koncesní listiny

Osvědčení- studium zaměřené na oceňování podniku, Institut oceňování VŠE
Koncesní listina k oceňování majetku
Certifikát - oceňování podniků v krizi a konkurzu
Certifikát - odhad hodnoty pozemků